Obchodní podmínky

 • Základní ustanovení

 

1. Právě čtete všeobecné obchodní podmínky (dále jen: „obchodní podmínky“) vydané dle § 1751 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen: „občanský zákoník“) společnosti:

 • MMO Holding s.r.o.
 • IČ: 520 27 163
 • Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Okresného súdu Trenčín, Slovensko, vložka č. 37278/R, 
 • se sídlem: Štefánikova 812/2, 020 01, Púchov, Slovensko.
 • kontaktní údaje:

(dále jen „prodávající“)

2. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen: „kupní smlouva“) mezi prodávajícím a další osobou (dále jen: „kupující“ nebo „vy“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího (dále jen: „internetový obchod“), provozovaného prodávajícím na webové stránce www.embishop.cz (dále jen: „webová stránka“), kde najdete nabídku oděvů a dalšího zboží s originálními potisky a s možností navržení vlastního potisku.

3. Kupujícím může být jak fyzická osoba – spotřebitel, tak právnická osoba či fyzická osoba, která jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání – podnikatel.

4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

5. Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.

6. Pokud vztah založený kupní smlouvou (včetně obchodních podmínek) obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak je sjednáno, že takový vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

7. Kromě těchto podmínek se také v našem vztahu řídíme českými zákony, zejména občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

 

 • Informace o zboží a cenách

 

1. Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty, všech souvisejících poplatků a nákladů za vrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek. Ceny zboží nejsou přizpůsobovány osobě kupujícího na základě automatizovaného rozhodování.

2. Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

3. V internetovém obchodě jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené v internetovém obchodě platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

4. Případné slevy z kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak.

 

 

 • Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 

1. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.

2. Kupující provádí objednávku zboží těmito způsoby:

 • prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li předchozí registraci v internetovém obchodě,
 • vyplněním objednávkového formuláře bez registrace.

3. Při zadávání objednávky si kupující vybere zboží, počet kusů zboží, způsob platby a doručení.

4. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko “Objednat s povinností platby“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za pravdivé a správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a souhlasí s nimi. Doručením objednávky kupujícímu je uzavřena kupní smlouva.

5. Odesláním objednávky kupující prohlašuje, že v případě, že si kupující na zboží nechá natisknout jím nahraný potisk a dodá prodávajícímu vlastní podklady, realizací příslušné objednávky zakázky nedojde k porušení autorských nebo jiných práv třetích osob. Kupující plně odpovídá za následky porušení těchto práv, stejně jako za případnou škodu a újmu, která prodávajícímu vznikne v důsledku porušení práv třetích osob. 

6. Odesláním objednávky kupující poskytuje prodávajícímu právo poskytnuté podklady užít pro účely zhotovení zboží. Takové podklady nebude prodávající dále uchovávat.

7. Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na e-mailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal (dále jen: „e-mail kupujícího“). Přílohou potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky prodávajícího.

8. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, odstoupí od kupní smlouvy, existuje-li relevantní důvod, pro který po prodávajícím nelze spravedlivě požadovat potvrzení objednávky a plnění smlouvy, a zašle na e-mail kupujícího pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícím na jeho kontaktní e-mailovou adresu.

9. Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku, dokud není kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky prodávajícím. Kupující může zrušit objednávku telefonicky na telefonní číslo nebo zprávou na e-mail prodávajícího uvedený v těchto obchodních podmínkách.

10. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek – v takovém případě je prodávající oprávněn od již uzavřené kupní smlouvy odstoupit. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle mu na e-mail kupujícího pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na e-mailovou adresu prodávajícího.

11. V případě objednávky učiněné telefonicky prodávající kupujícímu písemně potvrdí její obsah a smlouva je uzavřena okamžikem doručení písemného potvrzení, že kupující s objednávkou souhlasí.

 

 

 • Zákaznický účet

 

1. Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě může kupující přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může kupující provádět objednávání zboží. Kupující může objednávat zboží také bez registrace.

2. Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

3. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost, ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.

4. Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.

5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, když kupující svůj uživatelský účet déle nevyužívá (minimálně 3 roky), či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy nebo těchto obchodních podmínek.

6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

 

 • Platební podmínky a dodání zboží

 

1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním a balením zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby:

 • bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího č. 2201645189/2010, vedený u Fio Banka a.s.,
 • bezhotovostně platební kartou,
 • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího prostřednictvím platební brány Comgate,
 • dobírkou v hotovosti při předání zboží,
 • případně dalšími způsoby uvedenými na webové stránce v záložce Způsob platby.

2. Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

3. V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy.

4. V případě platby prostřednictvím platební brány postupuje kupující podle pokynů příslušného poskytovatele elektronických plateb.

5. V případě bezhotovostní platby je nezbytné, aby kupující uvedl též variabilní symbol či další identifikující údaje, aby mohlo dojít ke spárování platby s objednávkou. Závazek kupujícího uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky se správným variabilním symbolem na bankovní účet prodávajícího.

6. Prodávající nepožaduje od kupujícího předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu. Úhrada kupní ceny před odesláním zboží není zálohou.

7. Prodávající vystaví kupujícímu ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu zašle prodávající kupujícímu v elektronické podobě na e-mail kupujícího.

8. Prodávající doručí zboží kupujícímu, který je spotřebitelem, nejpozději do 30 dnů od uzavření kupní smlouvy, není-li mezi nimi ujednána delší lhůta. V opačném případě má kupující právo odstoupit od kupní smlouvy a prodávající mu vrátí zaplacenou kupní cenu. Na kupujícího, který je podnikatelem, se 30denní lhůta k doručení zboží nevztahuje.

9. Zboží je kupujícímu dodáno:

 • na adresu určenou kupujícím objednávce,
 • prostřednictvím výdejny zásilek na adresu výdejny, kterou kupující určil.

10.Volba způsobu dodání se provádí během objednávání zboží. Informace o způsobech dopravy a doručování najde kupující zde.

11. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

12. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

13. Při převzetí zboží od přepravce zkontroluje kupující neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámí přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nebo poškození zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

14. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží, včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

15. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, anebo pokud výrobce, dovozce anebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající o odstoupení od kupní smlouvy bezodkladně informuje kupujícího prostřednictvím e-mailu kupujícího a ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy mu vrátí všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím.

 

 

 • Odstoupení od smlouvy spotřebitelem

 

1. Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo odstoupit od kupní smlouvy uzavřené distančním způsobem, a to i bez udání důvodů.

2. Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dnů:

 • ode dne převzetí zboží,
 • ode dne převzetí posledního kusu nebo poslední části zboží, je-li předmětem smlouvy několik kusů či několik částí zboží dodávaných samostatně,
 • ode dne převzetí první dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy pravidelná dodávka zboží po ujednanou dobu.

3. Kupující nemůže mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:

 • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího či vyrobeno pode požadavků kupujícího nebo přizpůsobené jeho osobním potřebám (například vlastní potisk),
 • o dodávce zboží v zapečetěném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů nebo z důvodů ochrany zdraví jej není možné vrátit (např. spodní prádlo),
 • v dalších případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku.

4. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od kupní smlouvy musí kupující odeslat prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od kupní smlouvy.

5. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít online formulář na webových stránkách nebo může využít vzorový formulář k odstoupení od smlouvy poskytovaný prodávajícím, který je přílohou těchto obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy zašle kupující na e-mailovou nebo doručovací adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající potvrdí kupujícímu bezodkladně přijetí formuláře. Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy také jakýmkoliv jednoznačným prohlášením vůči prodávajícímu.

6.V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Kupující, který odstoupil od kupní smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu zboží do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

7. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, vrátí mu prodávající bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho přijal, a to stejným způsobem, jakým je od kupujícího přijal. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

8. Jestliže kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

9. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

10. Zboží kupující vrátí prodávajícímu nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a je-li to možné, v původním obalu.  Zboží (mimo výše uvedené výjimky) si kupující může vyzkoušet, ale pouze tak, aby se seznámil s jeho povahou, vlastnostmi a funkčností. Lze ho tedy zkoušet jen tak, jako v kamenném obchodě. Kupující například nesmí odstřihávat z oblečení cedulky a prát ho. Prodávající je oprávněn posoudit, zda kupující nezpůsobil jiným nakládáním, než jaké je nutné pro seznámení se s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží, snížení hodnoty tohoto zboží. V případě snížení hodnoty zboží je prodávající oprávněn částku, kterou vrátí kupujícímu, ponížit o částku, kterou musí vynaložit na uvedení zboží do původního stavu.

11. Pokud prodávající kupujícímu spolu se zbožím zaslali i nějaké bezplatné plnění – dárek, je kupující v případě odstoupení od kupní smlouvy vrátit i toto bezplatné plnění. 

 

 

 • Práva z vadného plnění a reklamace

 

1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží:

  • odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, a jiným ujednaným vlastnostem,
  • je vhodné k účelu, pro který ho kupující požaduje a s nímž prodávající souhlasil,
  • je dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití.

2. Prodávající dále odpovídá kupujícímu, že vedle ujednaných vlastností:

  • je zboží vhodné k účelu, k němuž se zboží tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem;
  • zboží množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, které může kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením, ledaže prodávající prokáže, že si ho nebyl vědom nebo že bylo v době uzavření kupní smlouvy upraveno alespoň srovnatelným způsobem, jakým bylo učiněno, anebo že na rozhodnutí o koupi nemohlo mít vliv;
  • je zboží dodáno s příslušenstvím, včetně obalu, a jiných pokynů k použití, které může kupující rozumně očekávat, a
  • zboží odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které prodávající kupujícímu poskytl před uzavřením kupní smlouvy.

Poslední čtyři body se nepoužijí v případě, že prodávající kupujícího před uzavřením kupní smlouvy zvlášť upozornil, že se některá vlastnost věci liší a kupující s tím při uzavírání kupní smlouvy výslovně souhlasil.

3. Kupující, který je spotřebitelem, má právo vytknout vadu, která se na zboží projeví v době dvou let od převzetí zboží, v případě použitého zboží do jednoho roku. Pokud se vada projeví v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje. 

4. Kupující, který je podnikatelem, má právo vytknout vadu pouze bez zbytečného odkladu poté, kdy měl možnost si zboží prohlédnout a vadu při dostatečné péči zjistit. 

5. Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu zboží oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou nemůže kupující vadné zboží užívat.

6. Zákonná odpovědnost za vady a záruka za jakost se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu kvůli vadě, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na opotřebení, které odpovídá míře jeho předchozího užívání, na vady způsobené vyšší mocí a vady, o kterých kupující věděl při nákupu nebo které sám způsobil. 

7. Při uplatnění práv z vadného plnění může kupující požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat:

 • dodání nové věci bez vady,
 • opravu zboží, 

ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by věc měla bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro kupujícího. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc měla bez vady.

8. Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od kupní smlouvy pokud:

  • prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby kupujícímu nezpůsobil značné potíže,
  • se vada projeví opakovaně (posuzuje se individuálně, zpravidla třikrát a více), 
  • je vada podstatným porušením kupní smlouvy, nebo
  • je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího.

9. Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

10. Je-li vada zboží nevýznamná, kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy. Má se za to, že vada není nevýznamná.

11. Pokud prodávající prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil, není prodávající povinen nároku kupujícího vyhovět.

12. Je-li spolu se zbožím nebo elektronicky zaslán kupujícímu ke zboží návod k použití, je povinen ho prostudovat a řídit se jím. Prodávající neodpovídá za vadu zboží vzniklou užíváním zboží v rozporu s návodem.

Reklamace

1. Práva z odpovědnosti za vady zboží a záruky za jakost se uplatňují u prodávajícího. Kupující může reklamaci uplatnit prostřednictvím online formuláře na webových stránkách, dopisem nebo osobně v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné, případně i v sídle nebo místě podnikání.

2. Formulář nebo průvodní dopis k uplatňované reklamaci musí obsahovat kontaktní údaje kupujícího, popis vady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.

3. Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné, případně i v sídle nebo místě podnikání. Prodávající je povinen kupujícímu, který je spotřebitelem, vydat při uplatnění reklamace písemné potvrzení (reklamační protokol), které obsahuje informace o tom, kdy kupující reklamaci uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje a kontaktní údaje kupujícího pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.

4. Reklamace včetně vad u kupujícího, který je spotřebitelem, musí být prodávajícím vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po marném uplynutí této lhůty má kupující, který je spotřebitelem, právo od kupní smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu. O reklamaci kupujícího, který je podnikatelem, rozhodne prodávající v přiměřené lhůtě, 30 denní lhůta pro vyřízení reklamace neplatí.

5. Prodávající písemně informuje kupujícího o výsledku reklamace, zejména o datu a způsobu vyřízení reklamace, o zjištěných vadách a formě jejich odstranění, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Pro případ zamítnuté reklamace prodávající spotřebiteli vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí.

6. V případě oprávněné reklamace má kupující, který je spotřebitelem, právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může kupující u prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění, v opačném případě mu nemusí být přiznáno.

7. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

8. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

 

 

 • Doručování

 

1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.

2. Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na e-mail kupujícího.

 

 

 • Osobní údaje

 

1. Všechny informace, které kupující uvede, jsou důvěrné a prodávající s nimi tak bude zacházet. O tom, jaké osobní údaje o kupujícím prodávající zpracovává, na základě jakého důvodu, jak dlouho a jaká má kupující práva, se kupující dočte zde

 

 

 • Mimosoudní řešení sporů

 

1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 796/44, 110 00, Praha 1, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs , e-mail: adr@coi.cz, telefon +420 296 366 360, a to do 1 roku ode dne, kdy u prodávajícího uplatnil kupující, který je spotřebitelem, právo, které je předmětem tohoto spotřebitelského sporu. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 796/44, 110 00, Praha 1, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

 

 

 • Závěrečná ustanovení

 

1. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1 písm. n) občanského zákoníku.

3. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.

4. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

6. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná. Na žádost kupujícího mu bude zaslána.

7. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

8. Přílohou obchodních podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.

 

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 30.5.2023

Znění obchodních podmínek platných od 27. 5. 2021 do 29.5.2023 zde.

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz.